Uttak landslag F3B, F3F og F3J

3.D.0.1 Retningslinjer for uttak av landslag / Norgescup

Vi benytter identiske regler for uttak i F3B, F3F og F3J. Denne blir så grunnlaget for uttak av landslag, som til enhver tid består av det antall flyvere som tillates påmeldt til de aktuelle internasjonale stevner.

Løtengjengen kan dette med å dra opp modellflyRegler for poengberegning:

 • NM teller 1500 poeng
 • 2 NAK-stevner som teller 1000 poeng. Nest siste års NM kan telle som uttaks-stevne
 • Uttaket følger kalenderåret (med unntak av nest siste års NM)
Unntak fra internasjonale regler:
 • Det tillates ett minimum av 6 tellende flukter i F3B
 • Det tillates ett minimum av 4 tellende flukter (inklusive strykning) i F3F
 • Det tillates ett minimum av 3 innledende og 2 finalerunder i F3J
 • I klassen F3J (F3K) gis deltagerne egne poengsummer for bruk til uttak. Poengene beregnes etter følgende regel:
  (Promille fra innledende runder) + ((Antall finalister - Plassering + 1)*10)
 • Andre unntak eller lokale forandringer fra regelverket opplyses i innbydelse og tas opp på briefing stevnedagen

Det henvises også til konkurranseregler NLF/modellflyseksjonen


English version :
There might be some errors in my English....

3.D.0.1 Guidelines for placing  national team / Cup

We use similar rules for placing in F3B, F3F and F3J. This becomes the ground elements in picking national teams that consists of the actual number of pilots allowed for the specific international events.

Rules for point giving:

 • National champ. counts 1500 points.
 • 2 Events held by the national organization (or clubs that are members of that organization) counts 1000 points each (the two best events by each pilot). Last years National champ. can count as a event (1000p.).
 • Picking of national team follows the calendar year (except last years nationals).
Exceptions from international rules:
 • It is allowed a minimum of 6 counted flights in F3B.
 • It is allowed a minimum of 4 counted flights (incl. discard) in F3F
 • It is allowed a minimum of 3 rounds and 2 finals in F3J
 • In the class F3J the pilots are given exclusive points for the team-selection. The points are given by the following rules:
  (1/1000 from preliminary rounds) + ((Numbers of finalists - placing + 1)*10)
 • Other exceptions and local changes must be pointed in the invitation and mentioned on the briefing of the event.

Sist oppdatert: 24.06.18